Floriande gaat actie voeren tegen vliegtuiglawaai

De bewoners van de wijk Floriande gaan actie voeren tegen de overlast van vliegtuiglawaai. Daartoe is de Actiegroep Floriande Tegengeluid opgericht. Zij vinden dat zij in de steek zijn gelaten door de gemeente Haarlemmermeer en de politiek.

De bewoners van de wijk Floriande gaan actie voeren tegen de overlast van vliegtuiglawaai. Daartoe is de Actiegroep Floriande Tegengeluid opgericht. Zij vinden dat zij in de steek zijn gelaten door de gemeente Haarlemmermeer en de politiek.

De bewoners worden naar eigen zeggen dagelijks geteisterd door overvliegende vliegtuigen. ‘Veelal laagvliegend, dreunend en kerosinestank verspreidend’, aldus een door de actiegroep verspreid persbericht.

Hoewel de actievoerders de economische belangen van Schiphol en omgeving onderschrijven, zijn zij van mening dat er thans sprake is van een zeer onevenredige verdeling van het vliegtuiglawaai. Daarom pleit de actiegroep Floriande Tegengeluid voor een eerlijke verdeling van vliegtuiglawaai binnen de regio rondom Schiphol. Dit is volgens de actiegroep mogelijk, zeker omdat alternatieve uitvliegroutes voorhanden zijn.

Acties
In de komende periode zal de actiegroep bij alle relevante betrokkenen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau er sterk op aandringen om de geluidsoverlast in de wijk Floriande drastisch terug te dringen. Verder worden er tal van acties geïnitieerd om aandacht te vragen voor de noodzaak van het sterk verminderen van de geluidsoverlast.

De wijk Floriande is de grootste Vinex wijk in de Haarlemmermeer, waarvan de ontwikkeling en verkoop van de huizen in 2008 is afgerond. Er staan ongeveer 6.850 huizen en er wonen zo’n 18.000 mensen.

Wervend
‘De gemeente Haarlemmermeer heeft in de afgelopen jaren een sterk wervend beleid gevoerd voor wonen in Floriande. In veel gevallen zijn aspirant bewoners naar Floriande gelokt met verhalen over het (vliegtuig)geluidsarme karakter van de nieuwe wijk, waarbij het bestaan van een uitvliegroute (Spijkerboor) boven Floriande altijd is verzwegen’, schrijft Floriande Tegengeluid.

In november 2007 is een proef gestart met een aanpassing van de uitvliegroute van de Kaagbaan. In die proef wordt (via een vaste bochtstraal) zoveel mogelijk vliegverkeer geconcentreerd over de wijk Floriande gevlogen.

Toename
‘Dit veroorzaakt daardoor een enorme toename van de geluidsoverlast. Recent heeft staatssecretaris Atsma besloten om op basis van de resultaten van deze proef, de nieuwe route (voor alle vliegtuigen die dat technisch kunnen) definitief in te voeren. Als gevolg van dat besluit zal de geluidsoverlast in de komende tijd zeer sterk toenemen. Zowel tegen het besluit als tegen de gevolgde besluitvormingsprocedure tekent de actiegroep Floriande Tegengeluid ernstig bezwaar aan.’

Bovendien vindt de actiegroep dat de belangen van de bewoners tot dusver volstrekt onvoldoende zijn verdedigd. ‘De informatie op basis waarvan besluitvorming heeft plaatsgevonden blijkt forse hiaten te vertonen. In de proef zijn bijvoorbeeld niet de effecten meegenomen van het zware vliegverkeer (747’ens, vrachtverkeer en oude toestellen). Ook is de basisinformatie waarop de proef is gestart onjuist. Op veel tekeningen in rapporten, waarop de proef is beoordeeld is vóórdat het kabinet akkoord ging met de proef, komt de wijk Floriande helemaal niet voor.’
Meer informatie staat hier.